Resources

बालभेला सञ्चालन तथा सहजीकरण दिग्दर्शन २०८०
बालमैत्री स्थानीय शासन संक्षिप्त जानकारी पुस्तिका २०७९
Child Friendly Local Governance Position Paper 2080
बालमैत्री स्थानीय शासन संक्षिप्त जानकारी पुस्तिका २०७९
Analysis of the policy program and budget
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग
The Act Relating to Children, 2075 (2018)
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि- २०६८
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन तथा घोषणा कार्यविधि , २०७५
बालमैत्री स्थानीय शासन विस्तार योजना (आ.व. २०७३/७४–२०७६/७७)
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८
बालमैत्री स्थानीय शासनः राष्ट्रिय रणनीति २०७४
सुनवल नगरपालिकाको लैड्ढिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि,२०७७
सुनवल नगरपालिकाको बालकोष संचालन कार्यबिधि, २०७७
Child Friendly Local Governance in Nepal: Practices, Learning and Opportunities
बालमैत्री स्थानीय शासन प्रशिक्षक प्रशिक्षण सहजीकरण पुस्तिका २०७८
बालमैत्री स्थानीय शासन संक्षिप्त जानकारी पुस्तिका २०७८
बालमैत्री स्थानीय शासन् प्रवर्दनका लागि बालक्लबहरुको प्रभावकारी परिचालन तथा व्यवस्थापन
बालमैत्री स्थानीय शासन् प्रवर्दनमा बालक्लबका पूर्वसदस्यहरुको भूमिका
बालमैत्री स्थानीय शासन् प्रवर्दनमा बालक्लबका पूर्वसदस्यहरुको भूमिका
बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणामा बाल सहभागिता
बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणाको एक झलक
NCFLGF Flyer
NCFLGF Flyer
NCFLGF Flyer
NCFLGF Flyer
NCFLGF Flyer
बालमैत्री स्थानीय शासन संक्षिप्त जानकारी पुस्तिका २०७७
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्यवनका लागि नागरिक संघसंगठनको भूमिका

Our Members

Bahini Edu Care foundation
Bahini Edu Care foundation
Banke UNESCO Club
Banke UNESCO Club
Changa Foundation
Changa Foundation
Child Nepal
Child Nepal
CWIN
CWIN
Jagriti Child and Youth Concern Nepal (JCYCN)
Jagriti Child and Youth Concern Nepal (JCYCN)
KIRDARC
KIRDARC
Looniva
Looniva
Maitri Samaj Nepal
Maitri Samaj Nepal
Manav Adhikar Tatha Batawarn Manch
Manav Adhikar Tatha Batawarn Manch
Sahakarya Samaj Nepal
Sahakarya Samaj Nepal
Sarokar Samaj Nepal
Sarokar Samaj Nepal
Srijansil Samaj Nepal
Srijansil Samaj Nepal
YAV Nepal
YAV Nepal
Yuwalaya
Yuwalaya